Hồ sơ năm học 2006 - 2007

Báo cáo thu chi

Còn lại sau khi cấp học bổng tháng 8/2005                            505 USD
và nhận thêm tài trợ của
Bà Đinh thị Kim Phụng
100 USD
Bà Nguyễn Kim Oanh
100.000 VND
Ông bà Hồ văn Lê
100 USD
California Wines & Co.
 50 USD
Ông bà W. Schaefer
500 USD
Ông bà Vĩnh Nhu
200 USD
Bà E.Meier & bà B.Gutmann
1.000.000 VND
Các con của thầy Phạm Kiêm Âu
100 USD
Các cháu của thầy Phạm Kiêm Âu
50 USD

                                                     Tổng cộng     1.675 USD 
Tiếp theo thông báo tháng 5/2006, Quỹ Học bổng đã cấp   
23 học bổng toàn phần, mức 50 USD mỗi học bổng
và 3 học bổng bán phần, mức 25 USD mỗi học bổng

TỔNG CHI:     1.225 USD
còn lại  450 USD dành cho năm học sau

Danh sách học sinh nhận học bổng năm học 2006-2007

Năm học 2006-2007
23 em nhận học bổng toàn phần:
1
Nguyễn thị Thanh Thúy
Lớp 12A1 THPT  Nguyễn S. Cung, TT
2
Lê thị Xí  
Lớp 10/3  THPT  Hương Thủy, TT
3
Lê thị Thanh Huyến
Lớp 10/3 THPT  Hương Thủy, TT
4
Nguyễn Thái Sơn Hải
Lớp 10/1 THPT  Đặng Huy Trứ, TT
5
Nguyễn Tám
Lớp 10/2 THPT  Đặng Huy Trứ, TT
6
Nguyễn văn Thuận
Lớp 6/6 THCS Vinh Hà, TT
7
Đặng Duy Trường
Lớp 9/1 THCS  Vinh Hà, TT
8
Phan thị Mộng Thảo 
Lớp 6/9 THCS Vinh Hà, TT
9
Nguyễn Thắng Anh Tài
Lớp 8/3 THCS  Lê Hồng Phong, Huế
10
Lê quang Thảo
Lớp 10/3 THPT  Quốc Học, Huế
11
Trần thị Cẩm Nhung
Lớp 11 CA THPT Quốc Học, Huế
12
Trần thị Thu Hiền
Lớp 10/8 THPT Quốc Học, Huế
13
Trần đình Huy
Lớp 8/3 THCS  Thống Nhất, Huế
14
Nguyễn thị Danh
Lớp 7 THCS  Thủy Bằng, TT
15
Nguyễn thị Tuyến
Lớp 6/2 THCS  Thủy Bằng, TT
16
Hoàng Xuân Việt
Lớp 9/8 THCS  Trần cao Vân, Huế
17
Trần thị Thúy Phương
Lớp 9/8 THCS Phạm văn Đồng, Huế
18
Nguyễn hữu Anh Huy
Lớp 6/2 THCS Nguyễn Tri Phương, Huế
19
Võ thị Trâm Anh
Lớp 10A1 THPT Phan Đăng Lưu, Huế
20
Võ văn Thanh
Lớp  7/1 THCS Phú Đa, TT
21
Hồ thị Quỳnh Mai
Lớp  8/4 THCS Phú Xuân, TT
22
Nguyễn thị Ty
Lớp  8/5 THCS Thủy Phương, TT
23
Lê Hà Dung
Lớp 8/2 THCS Hương Chữ, TT

và 3 em nhận học bổng bán phần:
1
Trần Nhơn Vồ
Lớp 11A2 THPT Nguyễn Sinh Cung, TT
2
Lê thị Xuân Sang
Lớp 10 THPT Dân tộc Nội trú, TT
3
Lê thị Sang Xuân
Lớp 10 THPT Dân tộc Nội trú, TT