Báo cáo ngân sách
Năm học 2019 - 2020
Còn lại từ năm học 2018-2019
Ông Eddy Beech (4/2019)
Ông Loukas Giorgio (4/2019)
Bà B. Gutmann (4/2019)
Gia đình thầy Phạm Kiêm Âu (6/2019)


150 USD và 2.135.000 VND
30 GBP
30 GBP
1.500.000 VND
2.500.000 VND
Năm học 2018 - 2019
Còn lại từ năm học 2017-2018
Gia đình thầy Phạm Kiêm Âu  (6/2018)
Bà Nguyễn Kim Oanh (6/2018)
Cô Jennifer Whiteley (7/2018)
Bà Võ Hiệu (7/2018)
Cavendish Ward - Manchester (8/2018)
Bà Nguyễn thị Mẫu (8/2018)
Gia đình thầy Phạm Kiêm Âu (9/2018)
Ông Lê Bá Tâm (10/2018)
Gia đình thầy Phạm Kiêm Âu (12/2018)
M.T.N.V. (12/2018)
Ông James C. Bruin (12/2018)
Blake Ward - Manchester (1/2019)
Chị Hảo (2/2019)
Tưởng nhớ Dì Giáng Châu (2/2019)
Bà Tôn nữ Quỳnh Diêu (2/2019)
Các bạn Ông Huỳnh Nga-VietSilk (2/2019)
Gia đình thầy Phạm Kiêm Âu (3/2019)
Ông Đinh Bá Tiến (3/2019)
Các bà Lê & Mỹ Đàn (3/2019)
Ông Trần Quang Lập (4/2019) 
Ông Đinh Bá Tiến - P.C. (4/2019)
Sách "Phạm Kiêm Âu" (4/2019)

2.775.000 VND
2.500.000 VND
300.000 VND
32 GBP
100 USD
99 GBP
30 GBP
2.500.000 VND
1.000.000 VND
2.500.000 VND
400 GBP
30 GBP
92 GBP
30 GBP
30 GBP
50 USD
30 GBP
2.500.000 VND
5.000.000 VND
1.000.000 VND
30 GBP
1.800.000 VND
2.000.000 VND

Tổng cộng : 150 USD + 803 GBP + 23.875.000 VND
   Vào dịp Lễ Tổng kết năm học, cuối tháng 5 năm 2019,
Quỹ Học bổng Phạm Kiêm Âu đã xét cấp:  92 suất học bổng,
mức 500.000 VND /suất, cho học sinh tại 23 trường Trung học Cơ sở
thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tổng chi 46.000.000 VND.
Số tiền còn lại : 150 USD và 2.135.000 VND
sẽ được chuyển sang năm học 2019 - 2020
Năm học 2017 - 2018
                 Tổng cộng                    150 USD  + 820 GBP + 16.693.000 VND
                 Tổng chi                       44.000.000 VND.
                 Còn lại                         2.775.000 VND dành cho năm học sauNăm học 2016-2017
                 Tổng cộng                    100 USD  + 677 GBP + 26.368.000 VND
                 Tổng chi                       44.000.000 VND.
                 Còn lại                          4.393.000 VND dành cho năm học sau


Năm học 2015-2016        
                 Tổng cộng                    400 USD  + 644 GBP + 19.055.000 VND
                 Tổng chi                       44.000.000 VND.
                 Còn lại                          4.068.000 VND dành cho năm học sau


Năm học 2014-2015
                 Tổng cộng                    500 USD  + 666 GBP + 17.496.000 VND
                 Tổng chi                       42.000.000 VND.
                 Còn lại                          300 USD + 755.000 VND dành cho năm học sau

Năm học 2013-2014
                 Tổng cộng                    700 USD  + 338 GBP + 16.030.000 VND
                 Tổng chi                       31.500.000 VND.
                 Còn lại                          400 USD + 2.696.000 VND dành cho năm học sau

Năm học 2012-2013 
                 Tổng cộng                    2.200 USD  + 93 GBP + 24.634.000 VND
                 Tổng chi                        63.000.000 VND
                 Còn lại                          500 USD + 230.000 VND dành cho năm học sau

             Năm học 2011-2012 
                 Tổng cộng                    1.340 USD  + 127 GBP + 400 CAN + 14.164.000 VND
                 Tổng chi                       44.000.000 VND
                 Còn lại                          500 USD + 34.000 VND dành cho năm học sau
Năm học 2010-2011 
                 Tổng cộng                    2.325 USD + 115 GBP + 50 EUR + 15.790.000 VND
                 Tổng chi                       55.000.000 VND.
                 Còn lại                          665 USD và 64.000 VND dành cho năm học sau      
Năm học 2009-2010 
                 Tổng cộng                   19.827.900 VND + 1.110 USD
                 Tổng chi                      32.000.000 VND.
                 Còn lại                         170.000 VND và 460 USD dành cho năm học sauNăm học 2008-2009
                 Tổng cộng                    2.247 USD
                 Tổng chi                        1.745 USD
                 Còn lại                          502 USD  # 9.000.000 đồng dành cho năm học sauNăm học 2007-2008 
                 Tổng cộng                    1.350 USD và 1.600.000 VND   ( # 1.450 USD)
                 Tổng chi                       1.375 USD
                 Còn lại                         75 USD   dành cho năm học sau

                 Tổng cộng                    1.675 USD
                 Tổng chi                       1.225 USD
                 Còn lại                         450 USD  dành cho năm học sau                 Tổng cộng                    1.455 USD 
                 Tổng chi                       950 USD
                 Còn lại                         505 USD dành cho năm học sau
                 Tổng cộng                    750 USD + 100.000 VND
                 Tổng chi                       700 USD
                 Còn lại                         50 USD + 100.000 VND  dành cho năm học sau                 Tổng cộng                   1.475 USD + 100.000 VND
                 Tổng chi                      725 USD
                 Còn lại                        750 USD + 100.000 VND dành cho năm học sau                 Tổng cộng                   1.225 USD
                 Tổng chi                      900 USD
                 Còn lại                        325 USD dành cho năm học sau


                Tổng cộng                    1.065 USD + 50.000 VND
                 Tổng chi                      925 USD
                 Còn lại                        140 USD + 50.000 VND dành cho năm học sau
Năm học 2000-2001
                 Tổng cộng                    700 USD
                 Tổng chi                       600 USD
                 Còn lại                        100 USD  dành cho năm học sau
Tổng cộng             
 500 USD
Tổng chi               
 500 USD
Còn lại
 HếtCác năm học 1994-1995 đến 1998-1999