Hồ sơ năm học 2004 - 2005

Báo cáo thu chi

Với số tiền:          750 USD + 100.000 VND ,
 tiếp theo thông báo ngày 5/06/2004, Quỹ Học bổng  đã cấp 
14 học bổng toàn phần mức 50 USD mỗi học bổng
                   
Tổng chi         700 USD
còn lại  50 USD + 100.000 VND dành cho năm học sau


Danh sách học sinh nhận học bổng năm học 2004-2005

Năm học 2004-2005
14 em nhận học bổng toàn phần: 

1
Trương thị Ánh Nguyệt
Lớp 10/2 THPT Đặng Huy Trứ
2
Lê thị Cưng
Lớp 8/2 THCS Hương Chữ
3
Nguyễn thị Thanh Thúy
Lớp 10A1 THPT Nguyễn S. Cung
4
Lại thị Diệu
Lớp 6/1 THCS Phú Đa
5
Tống thị Mộng
Lớp 7/9 THCS Vinh Hà
6
Nguyễn Quang Trung
Lớp  8/3 THCS Vinh Hà
7
Lê Quang Thảo
Lớp 8/1 THCS Hùng Vương
8
Nguyễn thị Mỹ Quỳnh
Lớp 11/8 THPT Quốc Học
9
Trần thị Cẩm Nhung
Lớp 9/6 THCS Thống Nhất
10
Nguyễn thị Cẩm Vân
Lớp 7/5 THCS Trần Cao Vân
11
Hồ Lê Diệu Hiền
Lớp 9/3 THCS Trần Cao Vân
12
Hoàng Xuân Việt
Lớp 7/8 THCS Trần Cao Vân
13
Nguyễn thị Hạnh Hòa
Lớp 7A THCS Thủy Bằng
14
Trần thị Thu Hiền
Lớp 8/3 THCS Phú Thượng