Hồ sơ năm học 2002 - 2003

Báo cáo thu chi

Năm học 2001-2002 còn
140 USD + 50.000 VND
Bà Đinh thị Kim Phụng
100 USD
Ông bà Wil Schaefer
500 USD
Bà Nguyễn Kim Oanh
100.000 VND
Ông Vĩnh Nhu
200 USD
Các anh Đinh Bá Tiến & Lê Tường Thụy
35 GBP
Ông Bà Nguyễn Phú Thiện
50 USD
Các con của thầy Phạm Kiêm Âu
100 USD
Các cháu của thầy Phạm Kiêm Âu
75 USD

Tổng thu:      1.225 USD
           (1.165 USD + 35 GBP + 150.000 VND) theo tỉ giá:
                    1 GBP # 1.4 USD, và 1 USD # 15.200 VND
    và đã cấp 18 học bổng toàn phầnmức 50 USD mỗi học bổng. 
                  
Tổng chi        900 USD
  Còn lại   325 USD cho năm học sau


Danh sách học sinh nhận học bổng năm học 2002-2003

Năm học 2002-2003
18 em nhận học bổng toàn phần:

1
Huỳnh văn Hào
Lớp 10A1, PT Phú Đa
2
Huỳnh văn Khánh
Lớp 7, PT Phú Đa
3
La thị Mỹ Lệ
Lớp 8/1, THCS Vinh Hà
4
Nguyễn thi Ái Hương
Lớp 8/2, THCS Vinh Hà
5
Nguyễn thị Huệ
Lớp 8/3, THCS Thuỷ Phương
6
Nguyễn thị Hảo
Lớp 11/11, THPT Hương Thuỷ
7
Lê thi Thủy Phương
Lớp 11A, PTTH Đặng Huy Trứ
8
Lê Thanh Vũ
Lớp 8/3, PTCS Hương Chữ
9
Lê Thành Tâm
Lớp 8/1, THCS Phong Điền
10
Lê văn Hoàng
Lớp 11/4, THPT Phong Điền
11
Lý thi Cát Tường
Lớp 9/3, THCS Ng. Tri Phương
12
Hồ Lê Diệu Hiền
Lớp 7/3, THCS Trần Cao Vân
13
Trương văn Tân
Lớp 9/5, THCS Phan Sào Nam
14
Hoàng thị Thanh Xuân
Lớp 9/5, THCS Phan Sào Nam
15
Trần Viết Hiền
Lớp 6/5, THCS Hương Phong
16
Đặng Chiêu Hoàng
Lớp 7/1, THCS Quảng An
17
Hoàng thi Thu Hằng
Lớp 9/3, THCS Trần Cao Vân
18
Phạm Hg Nguyên Khánh
Lớp 8/1, THCS Thống Nhất