Hồ sơ năm học 2001 - 2002


Báo cáo thu chi

Năm học 2000-2001 còn
100 USD
Bà Đinh thị Kim Phụng
100 USD
Ông Wil Schaefer
500 USD
Bà Định Wadhwani
50 USD
Ông Alan Cliff
10 GBP
Ông bà Võ Hiệu - Túy Ngọc
100 USD
Bà Nguyễn Kim Oanh
50.000 VND
Ông Roy Chhung
35 GBP
Các con của thầy Phạm Kiêm Âu
100 USD
Các cháu của thầy Phạm Kiêm Âu
50 USD

Tổng thu         1.065 USD + 50.000 VND
  (1000 USD + 45 GBP + 50.000 VND)
theo tỉ giá: 1 GBP # 1.4 USD, 1 USD # 15.000 VND
   
 đã cấp 14 học bổng toàn phần, mức 50 USD mỗi học bổng 
            +  9 học bổng bán phần, mức 25 USD mỗi học bổng
                        
Tổng chi      925 USD
Còn lại 140 USD và 50.000 VND cho năm học sau
Danh sách học sinh nhận học bổng năm học 2001-2002

Năm học 2001-2002
14 em nhận học bổng toàn phần:
1
Huỳnh thị Bấp
Lớp 6/7 Phú Đa, Phú Vang
2
La thị Mỹ Lệ
Lớp 7/1 Vinh Hà, Phú Vang
3
Mai Xuân Lực
Lớp 8/3 Vinh Hà, Phú Vang
4
Lê Trung Trực
Lớp 8/1 Hương Thủy, Huế
5
Nguyễn thị Hảo
Lớp 10/11 Hương Thuỷ, Huế
6
Lê văn Ninh
Lớp 10/1 Đặng Huy Trứ, Huế
7
Phạm thị Thuỷ Nhung
Lớp 11/1 Đặng Huy Trứ, Huế
8
Nguyễn Duy Nhân
Lớp 9/3 Cấp II-III Phong Điền
9
Hoàng Kim Khánh
Lớp11 Cấp II-III Phong Điền
10
Lý thị Cát Tường
Lớp 8/3 Ng.Tri Phương, Huế
11
Hồ Lê Đoan Trang
Lớp 9/5 Trần Cao Vân, Huế
12
Hoàng thị Thu Hà
Lớp 7/1 Thuận Lộc, Huế
13
Hoàng thị Thanh Xuân
Lớp 8/5 Phan Sào Nam, Huế
14
Phạm thị Mỹ Hương
Lớp 6/3 Thống Nhất, Huế

và 9 em nhận học bổng bán phần:
1
Trần Nhơn Vồ
Lớp 6/2 Phú Đa, Phú Vang
2
Trần thị Bê
Lớp 9/3 Phú Đa, Phú Vang
3
Phan văn Hồng
Lớp 9/5 Phú Đa, Phú Vang
4
Lê thị Diệp
Lớp 10B Phú Đa, Phú Vang
5
Nguyễn Mậu Nhất Khánh
Lớp 7/3 Ng. Tri Phương, Huế
6
Trần Viết Đơn
Lớp 8/3 Hương Phong, H. Trà
7
Nguyễn thị Linh Trang
Lớp 9/1 Cấp II-III Gia Hội, Huế
8
Ngô Thái Hiền
Lớp 7/3 Thuận Lộc, Huế
9
Võ Trần Quang Phương
Lớp 7/5 Nguyễn Chí Diễu, Huế